Algemene voorwaarden

Welkom! Je maakt op deze website gebruik van een online platform om geld, hulp en/of materiaal in te zamelen voor een maatschappelijk project. Of je komt zo’n project ondersteunen. Stichting Voor je Buurt is als Platform Host verantwoordelijk voor de exploitatie en de dienstverlening van het platform, en maakt gebruik van de technologie van platformontwikkelaar GoodUp B.V.

Als je gebruikmaakt van een door Voor je Buurt geëxploiteerd platform, dan doe je dat conform de Algemene Gebruikersvoorwaarden van Stichting Voor je Buurt.

Algemene gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Over Voor je Buurt
1.1 Stichting Voor je Buurt exploiteert online Platforms voor het werven van financiële donaties en donaties in natura, en waar je via een Campagne op eenvoudige wijze actieve betrokkenheid kunt realiseren van individuen en organisaties (Supporters genoemd) bij je Initiatief.

1.2 Stichting Voor je Buurt heeft als missie om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om een positieve verandering teweeg te brengen in hun buurt, dorp, stad en in een enkel geval, land. Voor je Buurt werkt aan die missie door initiatiefnemers van maatschappelijke projecten (Initiatiefnemers genoemd) te ondersteunen bij het inzamelen van het geld, de hulp en de middelen die nodig zijn om het Initiatief te realiseren.

1.3 Voor je Buurt is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam Stichting Voor je Buurt, onder nummer 55570690, kantoorhoudende te Utrecht aan Kaap Hoorndreef 66, statutair gevestigd te Amsterdam.

1.4 Stichting Voor je Buurt maakt gebruik van de software van GoodUp B.V. (hierna te noemen: GoodUp).

1.5 GoodUp is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van het software platform (hierna te noemen: Platform) waar je online op een gemakkelijke en leuke manier je omgeving kunt mobiliseren om tijd, kennis of geld in te zamelen voor een project dat een positieve maatschappelijke bijdrage levert aan een buurt, dorp, stad, of land waarvoor tijd, kennis en geld nodig is om het voor elkaar te krijgen (hierna te noemen: Initiatief).

1.6 GoodUp is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 34295254, kantoorhoudende in Nederland te Amsterdam aan Generaal Vetterstraat 53, 1059 BT.

Artikel 2. Begrippen
De begrippen die in deze Gebruikersvoorwaarden met hoofdletters zijn beschreven hebben telkens dezelfde betekenis en worden hieronder omschreven:

Gebruikersvoorwaarden: dit document, dat de de afspraken, plichten en verantwoordelijkheden bevat rond het gebruik van de Platformen van Voor je Buurt.

Beloning: een cadeau dat de Initiatiefnemer aan de Supporter geeft als die een bepaald geldbedrag doneert. Het is een extraatje, bovenop de realisatie van het Project dat de Supporter ondersteunt.

Campagne: een door de Initiatiefnemer in overleg met Voor je Buurt te bepalen actieperiode waarin de Initiatiefnemer probeert om voldoende geld, hulp en/of materialen te werven om het Project te kunnen realiseren.

Doelstelling: de door de Initiatiefnemer in overleg met Voor je Buurt vastgestelde hoeveelheid geld, hulp en/of materiaal die nodig is om het Initiatief te kunnen realiseren.

Gebruiker: een Initiatiefnemer, Supporter, Matchfunder of enig andere gebruiker van de Platforms of de website.

Initiatiefnemer: de (rechts)persoon die het centrale aanspreekpunt is voor het Initiatief, die het Initiatief en de Campagne leidt en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Initiatief als de Doelstelling is bereikt.

Matchfunder: een (rechts)persoon die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Voor je Buurt onder vooraf gecommuniceerde voorwaarden geld, tijd of materiaal doneert aan Campagnes.

Partner: een (rechts)persoon die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met Voor je Buurt een bijdrage levert aan onderhoud en doorontwikkeling van Voor je Buurt en de Platforms.

Platform: een civic engagement platform, aangeboden door Stichting Voor je Buurt en mede mogelijk gemaakt met software van Good Up B.V., waarop je online op een eenvoudige en leuke manier actieve betrokkenheid kunt realiseren van individuen en organisaties bij je Initiatief.

Initiatief: een Initiatief dat een positieve maatschappelijke bijdrage levert en waarvoor geld, hulp en/of materiaal nodig is om het voor elkaar te krijgen.

Supporter: een (rechts)persoon die een Initiatief steunt door geld te doneren of die doneert in natura (tijd, kennis of materiaal).

Taak: een specifieke opdracht waarbij de Initiatiefnemer voor het Initiatief ondersteuning zoekt in de vorm van tijd, kennis en materiaal bij een of meerdere Supporters. Bijvoorbeeld het regelen van een ruimte, vergunning, hand- en spandiensten of bepaalde spullen.

Evenement: een bijeenkomst of activiteit op een specifieke datum en tijd op locatie. Via het Platform kan de Initiatiefnemers deelnemers voor een Evenement werven.

Voor je Buurt: Stichting Voor je Buurt.

Wij: Stichting Voor je Buurt.

Artikel 3. Waarop hebben de algemene gebruikersvoorwaarden betrekking?
3.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Platformen die Voor je Buurt exploiteert, op alle diensten die door Voor je Buurt worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Voor je Buurt aangaat voor het gebruik van de Platformen en de diensten. Voor je Buurt raadt iedereen die gebruikmaakt van de Platformen of van een van onze diensten aan om deze Gebruikersvoorwaarden vooraf te lezen.

3.2 Wij behouden ons het recht voor om de Gebruikersvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij zullen de Gebruikers hiervan via de website op de hoogte stellen. Initiatiefnemers van lopende Campagnes krijgen bericht per e-mail op het bij ons bekende e-mailadres.

3.3 Indien één van de bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3.4 Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij Wij deze schriftelijk hebben bevestigd

Artikel 4. Verhouding tussen partijen
4.1 Op het moment dat een Supporter een donatie (in geld of natura) doet aan een Initiatief, komt een overeenkomst tot stand tussen deze Supporter en de Initiatiefnemer van het desbetreffende Initiatief (bijvoorbeeld een overeenkomst tot donatie van een geldbedrag). Voor je Buurt is geen partij bij deze overeenkomst. Voor je Buurt is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van het software platform (hierna te noemen: Platform)

4.2 Tussen de Initiatiefnemer en Voor je Buurt komt, op het moment dat een Initiatiefnemer een Initiatief aanmeldt bij Voor je Buurt, een gebruikersovereenkomst tot stand. Op grond van deze gebruikersovereenkomst, maakt de Initiatiefnemer gebruik van een van de Platformen van Voor je Buurt. Daarnaast vertegenwoordigt Voor je Buurt de Initiatiefnemer bij het innen van donaties. Om dit mogelijk te maken, verleent de Initiatiefnemer hierdoor een volmacht aan Voor je Buurt (zie Artikel 15), om in naam van de Initiatiefnemer en voor rekening van de Initiatiefnemer overeenkomsten aan te gaan met de Supporters die geld willen doneren aan het Initiatief van de Initiatiefnemer. Op het moment dat Voor je Buurt via de betaaldienstverlener van het platform de opgehaalde donaties heeft uitgekeerd aan de Initiatiefnemer, komt deze volmacht te vervallen.

4.3 Op het moment dat een Supporter een donatie (in geld of natura) doet aan een Initiatief, via een van de Platformen van Voor je Buurt, komt een gebruikersovereenkomst tussen deze Supporter en Voor je Buurt tot stand. Op grond van deze gebruikersovereenkomst, maakt de Supporter gebruik van de Platformen van Voor je Buurt.

Donateurs

Artikel 5. Donaties
5.1 Donaties kunnen worden gedaan in geld en in natura, door het vervullen van een Taak.

5.2 Op een donatie aan een Initiatief zijn de artikelen over ‘schenkingen’ van toepassing, zoals beschreven in artikel 175 tot en met 188 van Boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

5.3 Voor financiële donaties geldt:

 • Donaties worden met de door de Supporter opgegeven naam getoond op de online pagina van het Initiatief. De Supporter kan ervoor kiezen om online als ‘anonieme donateur’ te worden getoond.
 • De minimale donatie in geld aan een Initiatief is €5,-. Als Supporter kun je bij de meeste Campagnes kiezen uit verschillende Beloningen.
 • Het doen van een donatie is gratis en er zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Online donaties worden uitgevoerd door payment service provider Stripe (www.stripe.com) die over al de daartoe wettelijk vereiste vergunningen en ontheffingen beschikt.

5.4 Als Supporter kies je aan welk Initiatief je een donatie wil doen. De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Indien je als Supporter kunt aantonen een fout te hebben gemaakt bij de keuze van het bedrag en/of het Initiatief en dit binnen drie dagen per e-mail aan ons meldt, kan Voor je Buurt besluiten de donatie terug te storten.

Voorwaarden Supporters

Artikel 6. Een Initiatief steunen met tijd, kennis, materiaal of geld
6.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen geld of in natura doneren aan een Initiatief met een lopende Campagne.

6.2 Als je een donatie in geld wil doen aan een bepaald Initiatief, dan kies je als Supporter zelf het bedrag dat je wilt doneren aan het Initiatief. Dit bedrag is minimaal €5.

6.3 Als Supporter kies je zelf welke van de aangeboden betaalmethodes je wilt gebruiken voor je donatie.

6.4 Als Supporter kun je je aanmelden voor een Taak door op de aanmeldknop op het Platform te klikken en aan te geven dat je de Taak graag uitvoert. De Initiatiefnemer beslist vervolgens of je de Taak ook daadwerkelijk mag uitvoeren.

6.5 (Rechts)personen kunnen met Voor je Buurt een aparte samenwerkingsovereenkomst aangaan als Matchfunder. Wij maken dan aanvullende afspraken over donaties aan Initiatieven. Dat is alleen interessant als je op frequente basis wilt doneren aan verschillende Initiatieven op een of meer van de Platformen.

Artikel 7. Als je een account aanmaakt
7.1 Als Supporter kies je zelf of je wel of geen account op het Platform wilt aanmaken bij het doen van een donatie. Bedenk wel dat indien je geen account aanmaakt, de Initiatiefnemer je niet per e-mail op de hoogte kan houden van de voortgang van het Initiatief. Je hebt dan ook geen recht op een Beloning.

7.2 Als je als Supporter een natuurlijk persoon bent, dien je 18 jaar of ouder te zijn om een account aan te maken en te doneren of een andere bijdrage te doen via de Platformen.

7.3 Je kunt als Supporter op elk gewenst moment je account deactiveren vanuit je profielpagina, of door een e-mail te sturen naar info@voorjebuurt.nl.

7.4 Je bent er als Supporter voor verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar juistheid en waarheid in te vullen.

7.5 Je bent er als Supporter voor verantwoordelijk om je wachtwoord voor je account geheim te houden. Het is niet toegestaan anderen toegang te verlenen tot jouw account.

Voorwaarden Initiatiefnemers

Artikel 8. Aanmelden als Initiatiefnemer
8.1 Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen als Initiatiefnemer een Initiatief aanmelden via een van de Platformen van Voor je Buurt.

8.2 Als Initiatiefnemer dien je een account aan te maken op het Platform.

8.3 Als je als Initiatiefnemer een natuurlijk persoon bent, dien je 18 jaar of ouder te zijn en een geldig bankrekeningnummer te hebben in een land die door onze payment service provider wordt ondersteund, zie https://stripe.com/global.

8.4 Je kunt als Initiatiefnemer op elk gewenst moment je account deactiveren vanuit je profielpagina, of door een e-mail te sturen naar info@voorjebuurt.nl.

8.5 Je bent er als Initiatiefnemer voor verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar juistheid en waarheid in te vullen met een heldere, duidelijke, concrete en goed leesbare projectomschrijving

8.6 Je bent er als Initiatiefnemer voor verantwoordelijk om je wachtwoord voor je account geheim te houden. Het is niet toegestaan anderen toegang te verlenen tot jouw account.

Artikel 9. Aanmelden en plaatsing van een Initiatief
9.1 Een Initiatiefnemer kan een Initiatief aanmelden via een online project aanmeld- formulier.  De Initiatiefnemer dient dit aanmeldformulier volledig en waarheids- getrouw in te vullen met een heldere, duidelijke, concrete en goed leesbare projectomschrijving. Een Initiatief mag niet primair gericht zijn op eigen gewin, maar moet een maatschappelijke meerwaarde beogen. Dit laatste ter beoordeling van Voor je Buurt.

9.2 Voor je Buurt vraagt je om je Initiatief en Campagne in het aanmeldformulier toe te lichten en inzicht te geven in:

 • Wat is het Initiatief, door wie en voor welke doelgroep is het Initiatief?
 • Wanneer gaat het Initiatief plaatsvinden?
 • Wat is er voor succesvolle uitvoering van het Initiatief nodig aan financieel budget, hulp en andere zaken (zoals vergunningen, ruimte, ontheffingen, toestemming van derden)?
 • Wat heb je zelf of kun je zelf buiten Voor je Buurt om regelen, en wat heb je nodig via Voor je Buurt:  streefbedrag (in euro’s) voor je Initiatief inclusief doel waaraan de opgehaalde donaties besteed gaan worden, Taken.
 • Op welke wijze ga je Supporters werven voor je Initiatief (hoe ziet je Campagne er uit)?
 • Welke looptijd voor de Campagne heb je in gedachten? Meest gebruikelijk is tussen 30 en 60 dagen. De maximale looptijd bij Voor je Buurt is 60 dagen.

9.3 Voor je Buurt tracht binnen 5 werkdagen na aanmelding van je Initiatief per e-mail of telefonisch een reactie te geven. Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • Je krijgt bericht dat het Initiatief in principe geschikt is voor plaatsing op een Platform van Voor je Buurt. Wij nodigen je uit voor een telefonisch intakegesprek, waarin wij je adviseren over je Initiatief en Campagne. Afhankelijk van waar en wanneer je Initiatief plaatsvindt, kan het zijn dat je door ons in contact wordt gebracht met een van onze Partners, die je ook verder kunnen helpen met het aanscherpen en uitvoeren van de Campagne. In onderling overleg bepalen we de definitieve Doelstelling, naamgeving, startdatum en looptijd van de Campagne.
 • Je krijgt bericht dat je Initiatief niet geschikt is voor plaatsing op een Platform van Voor je Buurt.

9.4 Bij onze beoordeling of een Initiatief zich leent voor plaatsing op een Platform van Voor je Buurt spelen de volgende criteria een belangrijke rol:

 • Het Initiatief realiseert maatschappelijke meerwaarde.
 • De Initiatiefnemer beschikt over voldoende capaciteiten om het Initiatief te realiseren.
 • Er is een realistische planning, begroting en een realistisch plan voor de Campagne en het Initiatief.
 • Er is een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de Doelstelling te halen als om het Initiatief tot een succes te maken.

9.5 Voor je Buurt beslist of een Initiatief voldoet aan de Algemene Gebruikers- voorwaarden. Voor je Buurt kan zich bij deze beslissing ook laten leiden door de mate waarin een Initiatiefnemer in het verleden aan de op haar rustende verplichtingen en verantwoordelijkheden heeft voldaan. Het staat Voor je Buurt te allen tijde vrij om een Initiatief niet te accepteren. Voor je Buurt zal de Initiatiefnemer daarvan per e-mail op de hoogte stellen en haar besluit toelichten. Het besluit van Voor je Buurt is definitief, en er is geen beroep mogelijk.

9.6 Voor je Buurt laat zich voor plaatsing eventueel adviseren door een Partner, en bij sommige Platformen kan het zo zijn dat een Partner formeel bevoegd is om mee te beslissen over plaatsing. Als dat het geval is, zal Voor je Buurt dat aan je melden.

9.7 Plaatsing van een Initiatief is gratis. Bij het voeren van een succesvolle crowdfundingcampagne wordt 5% ingehouden over het bedrag dat via het platform is ingezameld.

9.8 Wanneer je Initiatief online geplaatst is, kun je starten met je Campagne. Voor je Buurt of een van onze Partners begeleidt je bij de uitvoering van je Campagne. Met vragen kun je ons per telefoon, e-mail en eventueel op kantoor bereiken op werkdagen tijdens kantooruren.

Artikel 10. Verantwoordelijkheden als Initiatiefnemer
10.1 Als Initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het voeren van een Campagne voor je Initiatief. Je draagt zorg voor een juist verloop van de Campagne en het Initiatief. Een Campagne en een Initiatief dienen altijd in overeenstemming te zijn met Nederlands recht, met het recht van het land waar het Initiatief wordt uitgevoerd en met alle overige op het Initiatief, de Campagne en/of op de Initiatiefnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

10.2 Als Initiatiefnemer houd je je Supporters tijdens de Campagne op de hoogte van de voortgang van je Campagne door regelmatig teksten, foto’s en filmpjes op de projectpagina op de online pagina van het Initiatief te plaatsen.

10.3 Als Initiatiefnemer ben je ervoor verantwoordelijk om, binnen redelijke grenzen, zoveel mogelijk in te gaan op vragen of klachten van je Supporters.

10.4 Als Initiatiefnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering, monitoring en evaluatie van het Initiatief. Daaronder valt tevens het nakomen van afspraken over Beloningen. Als Initiatiefnemer ben je ook verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van formele toestemmingen (vergunningen e.d.) voor de uitvoering van het Initiatief. Voor je Buurt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor zaken rondom uitvoering van het Initiatief.

10.5 Na afronding van je Initiatief plaats je, indien de Doelstelling is behaald, als Initiatiefnemer een eindevaluatie op de online pagina van je Initiatief waarin je uitlegt hoe het Initiatief is verlopen, hoe de ontvangen donaties zijn besteed, wat je ermee hebt bereikt en wat je ervan geleerd hebt. De verantwoordelijkheid om je Supporters op de hoogte te houden van de voortgang eindigt na je eindevaluatie maar de pagina van je Initiatief zal blijven bestaan en je bent uiteraard vrij om daarna ook nog af en toe een update richting je Supporters te plaatsen.

10.6 Indien je als Initiatiefnemer je verplichtingen en verantwoordelijkheden, in welke zin dan ook, naar de mening van Voor je Buurt niet nakomt, zal het Initiatief niet online worden geplaatst of, indien het al online stond, zal het Initiatief offline worden gehaald. Eventuele donaties die zijn ontvangen zullen niet worden uitgekeerd, maar worden teruggestort aan de betreffende Supporters. Als Initiatiefnemer word je hiervan per e-mail door ons op de hoogte gebracht, met een uitleg van redenen tot het besluit.

Afronding Initiatieven en Uitbetalingen

Artikel 11. Afronding van Initiativen
11.1 Aan het eind van de looptijd van de Campagne wordt bepaald of de Doelstelling behaald is. Indien er sprake is van een doelbedrag in de Doelstelling dan geldt dat de Doelstelling is behaald als minimaal 100% van het doelbedrag is ingezameld. Wanneer dat het geval is kan het Initiatief worden uitgevoerd.

11.2 Indien een Initiatief tijdens de Campagne boven 100% van de Doelstelling komt, dan communiceert de Initiatiefnemer via de online pagina van het Initiatief wat hij gaat doen met de extra donaties.

11.3 Indien een Initiatief aan het eind van de Campagne minder dan 80% van het doelbedrag heeft ingezameld, dan is de Doelstelling niet behaald en worden de Supporters daarvan op de hoogte gesteld.

11.4 Indien een Initiatief aan het eind van de Campagne minimaal 80%, maar minder dan 100% van het doelbedrag heeft ingezameld, dan is de Doelstelling net niet gehaald. De Initiatiefnemer heeft dan de mogelijkheid om de Supporters binnen 10 werkdagen een aangepast projectplan te sturen, als hij denkt dat het Initiatief met die aanpassingen alsnog uitvoerbaar is. Supporters moeten in dat geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aangepaste projectplan Voor je Buurt in kennis stellen als zij hun donatie (in geld of in natura) willen terugtrekken. Doen Supporters dat niet, dat blijft de donatie gehandhaafd. Indien één of meerdere Supporters hun donatie terugtrekken en het ingezamelde bedrag komt daarmee onder 75% van het doelbedrag uit de Doelstelling, dan gaat het Initiatief niet door. In andere gevallen geldt de Doelstelling alsnog als behaald en krijgt de Initiatiefnemer het ingezamelde bedrag uitgekeerd.

11.5 Initiatiefnemers kunnen Voor je Buurt vragen om de looptijd van hun Campagne eenmalig te verlengen. Bij die aanvraag moet de Initiatiefnemer duidelijk aangeven waarom hij denkt dat de Doelstelling door een verlenging wel kan worden gehaald. De totale looptijd van de Campagne mag door verlenging niet langer worden dan 70 dagen.

11.6 Voor je Buurt beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen of een Campagne verlengd wordt of niet. Het besluit is definitief, en er is geen beroep mogelijk.

Artikel 12. Uitbetalingen
12.1 Voor je Buurt heeft voor het innen, beheren en uitbetalen van donaties een samenwerkingsovereenkomst met GoodUp B.V.

12.2 GoodUp B.V. maakt voor het Innen, beheer en uitbetaling van donaties gebruik van payment service provider Stripe (www.stripe.com). Het gecrowdfunde bedrag (min 5% servicekosten) wordt uitbetaald op de door de Initiatiefnemer opgegeven bankrekening.

12.3 Wanneer de Doelstelling niet is behaald, worden alle donaties binnen 30 werkdagen teruggestort naar de Supporters.

12.4 De Initiatiefnemer dient de opgehaalde donaties uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van zijn of haar Initiatief.

12.5 Indien een Initiatiefnemer het Initiatief niet kan uitvoeren, is de Initiatiefnemer verplicht om de Supporters en Voor je Buurt hiervan op de hoogte te stellen op de projectpagina op het Platform en via een e-mail. Hierbij dient de initiatiefnemer uitleg te geven over de redenen hiervan en aan te geven wat er gebeurt met het bedrag dat via de Campagne is opgehaald. Indien de ontvangen donaties al zijn uitbetaald dient de initiatiefnemer het geld zelf te restitueren aan de donateurs of met instemming van donateurs te besteden aan een vergelijkbaar doel.

12.6 Als we er achter komen dat een Initiatiefnemer het gedoneerde bedrag niet gebruikt op de wijze beschreven in het Initiatief dan zullen we er naar streven dat de Initiatiefnemer het gedoneerde bedrag zal restitueren aan de donateurs of met instemming van de donateurs besteed aan een vergelijkbaar doel. In uiterste gevallen kan Voor je Buurt er voor kiezen de opgehaalde donaties zelf terug te vorderen. Hier kan echter geen enkele aansprakelijkheid jegens ons aan ontleend worden. Als het gedoneerde bedrag aan ons is terugbetaald, dan zullen wij dit bedrag doneren aan een of meer, door ons te kiezen, Initiatieven op een van de Platformen. Als de Initiatiefnemer het gedoneerde bedrag niet terugbetaalt, dan behouden Supporters het recht om hun donaties zelf rechtstreeks terug te vorderen van de desbetreffende Initiatiefnemer.

12.7 Voor je Buurt is geenszins verantwoordelijk voor het uitbetalen van toezeggingen.

12.8 Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die geheven worden op de donaties die via de Platformen van Voor je Buurt zijn ingezameld.

12.9 Bij het uitbetalen van de donaties aan een Initiatiefnemer, wordt een service fee van 5% ingehouden over het opgehaalde bedrag, als vergoeding voor haar dienstverlening. Dit geldt ook voor de donaties van fondsen en overheden die door Voor je Buurt worden uitgekeerd (matchfunding). Deze service fee wordt onder meer gebruikt voor de online transactiekosten van de payment service provider en de betaalmethode, de bankkosten, de administratiekosten en de supportdesk. De service fee bedraagt 5% van het totaal opgehaalde bedrag aan donaties (dat is het bedrag dat zichtbaar is in de voortgangsbalk op de online pagina van het Initiatief op het Platform).

Intellectueel eigendom

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1 De Platformen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor je Buurt is, tenzij anders vermeld, houder van de rechten op de content van de Platformen, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die betrekking hebben op de Initiatieven. GoodUp B.V. is houder van de rechten op de software van de Platformen. Het is niet toegestaan de gegevens van de Platformen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

13.2 Voor je Buurt is een geregistreerd merk. Je bent in het kader van je Campagne vrij om het logo van Voor je Buurt te gebruiken om anderen op je Campagne te wijzen.

13.3 Als Gebruiker behoudt je de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de content die je via de Platformen ter beschikking stelt. Onder content wordt verstaan alle teksten, gegevens, bestanden, documenten, plaatjes, video’s, materialen die je als Gebruiker op de Platformen plaatst.

13.4 Als Gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor alle content die je plaatst op de Platformen en eventuele fouten die er in zitten. Bovendien ben je er als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor dat je gebruik van content geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

13.5 Als Gebruiker geef je door het plaatsen van content toestemming aan Voor je Buurt om je content te gebruiken, te verspreiden en te verveelvoudigen op de Platformen en in de media voor promotiedoeleinden in verband met onze dienstverlening en om Initiatieven onder de aandacht te brengen. Door het uploaden van content geef je automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om je content te gebruiken voor deze promotiedoeleinden.

13.6 Een Gebruiker mag geen content op de Platformen plaatsen die in strijd is met wet- of regelgeving. Hierna volgt een (niet-uitputtende) opsomming van content die een Gebruiker niet op het Platform mag plaatsen:

 • content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden; 
 • content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen; 
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
 • content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd; 
 • content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spam betrokken is; 
 • content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
 • content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Voor je Buurt, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen;
 • content waarbij een foto of beeltenis, of ander persoonsgegeven is opgenomen van een andere persoon dan de Gebruiker, zonder diens toestemming. 
 • content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van derden.

Aansprakelijkheid

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Voor je Buurt besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Platformen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen wij echter niet voorkomen. Wij zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde, niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de door ons en onze Gebruikers aangeboden informatie op de Platformen.

14.2 Voor je Buurt besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan het goed functioneren van de Platformen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Platformen, de website en/of onze diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is/zijn. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van het Platform, de website en/of van onze diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.

14.3 Voor je Buurt doet een toelatingscheck of een Initiatief van een Initiatiefnemer voldoet aan onze Algemene Voorwaarden en wij doen ons best om de Campagne en het Initiatief in de gaten te houden. De inhoud en uitvoering van het Initiatief en de Campagne valt echter volledig onder de verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer zelf. De beslissing van een Supporter om een bijdrage te doen aan een Initiatief in de vorm van tijd, kennis en/of geld valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Supporter zelf. Voor je Buurt is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering van een Campagne en/of Initiatief. De Initiatiefnemer vrijwaart Voor je Buurt tegen elke vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik van de Platformen, de website en de diensten van Voor je Buurt, het Initiatief of de Campagne, en/of enige handeling van de desbetreffende Initiatiefnemer in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

14.4 Indien Voor je Buurt aansprakelijk is voor enigerlei schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot directe schade. De aansprakelijkheid voor desbetreffende schade is gelimiteerd tot maximaal €1.000,- per schadegeval en Voor je Buurt is in geen geval verplicht om een hogere schadevergoeding te betalen dan de hoogte van de service fee die voor het desbetreffende Initiatief aan de Initiatiefnemer in rekening is gebracht. Deze maximering geldt ten aanzien van alle Gebruikers.

Geschillen en klachten

Artikel 15. Wat als je een klacht hebt?
15.1 Op de rechtsbetrekkingen waarop deze Gebruikersvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam in Nederland.

15.2 Voor je Buurt heeft dienstverlening aan Supporters, Initiatiefnemers en andere Gebruikers hoog in het vaandel staan. Klachten kunnen per brief of e-mail worden doorgegeven onder vermelding van ‘klacht’ in de titel. Binnen 5 werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. We zullen ons vervolgens inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Privacy

Artikel 16. Privacy
16.1 In het kader van de Platformen en de uitvoering van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens van de Gebruikers. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overeenkomstig onze Privacyverklaring, die is te raadplegen op het Platform.